Algemene verkoopvoorwaarden

De website www.jybcosmetics.com is eigendom van BH COMPANY bvba, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Lariksenstraat, 69 – KBO nr. 0846 659 748 – e-mail: info@jybcosmetics.com, hierna ‘BH COMPANY’ genoemd.

Deze voorwaarden worden overeengekomen tussen, enerzijds BH COMPANY bvba en, anderzijds, de persoon die via bovenvermelde website een aankoop wenst te doen, hierna ‘de gebruiker’ genoemd.

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend door onderhavige overeenkomst zullen worden geregeld, met uitzondering van iedere voorwaarde die vooraf op de website vermeld is.

 

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de website www.jybcosmetics.com worden geplaatst. Ze bepalen de verkoopmodaliteiten tussen BH COMPANY en de gebruiker, van de bestelling tot de diensten over de betaling en de levering, indien deze bij de bestelling werd vermeld.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden gelden boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden.

Het gebruik van de website www.jybcosmetics.com, en ook iedere bestelling die bij BH COMPANY wordt geplaatst en namelijk op de website, houdt in ieder geval, bij wijze van essentiële en bepalende voorwaarde, de aanvaarding zonder voorbehoud in van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden door de gebruiker en de klant. BH COMPANY behoudt zich de mogelijkheid voor om op ieder moment de Algemene verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. Vanaf de datum waarop een nieuwe versie online wordt gezet, geldt dat iedere persoon die een product bestelt de nieuwe versie van de Algemene verkoopvoorwaarden volledig aanvaardt en erkent dat hij voorafgaandelijk aan de bestelling er kennis heeft van genomen.

 

ARTIKEL 2 – Definities

2.1 Definities

Producten en diensten: alle producten en diensten die door de onderneming BH COMPANY worden voorgesteld op haar website in het algemeen, in het bijzonder ook de verkoop op afstand van producten en goederen via een internetkanaal.

De gebruiker: iedere persoon die zich op de website van BH COMPANY heeft ingeschreven.

De klant: Iedere gebruiker die een handelsbetrekking tot stand brengt door de online aankoop van producten of diensten die door BH COMPANY op haar website worden aangeboden. De klanten zijn geacht juridisch gemachtigd te zijn om een bestelling te plaatsen, en bevoegd om een commerciële verrichting te doen met BH COMPANY.

De bestelling: iedere bestelling die door een klant wordt verricht volgens de voorwaarden bepaald in dit document.

 

2.2 Verbintenissen van BH COMPNY

BH COMPANY stelt op haar website haar producten en diensten voor om de consument de mogelijkheid te bieden de essentiële kenmerken van het goed te kennen vooraleer het contract te sluiten zoals bepaald in de wet op de consumentenbescherming. De verantwoordelijkheid van BH COMPANY kan niet worden ingeroepen omwille van het feit van mogelijke vergissingen op de website.

In geval van aanvaarding van een bestelling, verbindt BH Company zich ertoe de bestelde producten te verkopen en te laten leveren overeenkomstig de Algemene verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 3 – Aanmaak van een account

Iedere nieuwe klant van BH COMPANY dient in de loop van zijn bestelling een account aan te maken door zijn gegevens op te geven (naam, voornaam, postadres, e-mailadres).

De persoonsgebonden gegevens die aldus worden geregistreerd en verwerkt worden onderworpen aan de bepalingen van onderstaand artikel 13.

 

ARTIKEL 4 – Bestellingen

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de klant de mogelijkheid om het overzicht van zijn bestelling na te kijken en ook de totale prijs en eventuele vergissingen te verbeteren vooraleer de bestelling te bevestigen door het overzichtsscherm van de bestelling te valideren om zijn instemming uit te drukken en tot de betaling van de bestelling over te gaan.

Klikken op de ‘Kopen’ knop geldt als volledige aanvaarding van de Algemene verkoopvoorwaarden, van de prijzen, volumes en hoeveelheden van de bestelde producten.

Vanaf de laatste klik is de bestelling onherroepelijk en zal ze enkel in vraag kunnen worden gesteld in de hierna bepaalde beperkte gevallen.

BH COMPANY verzendt vervolgens een e-mail met de bevestiging van de bestelling en de details betreffende de levering (in geval van levering).

Deze clausule is niet van toepassing in geval van verkoop aan andere personen dan consumenten (namelijk / in het bijzonder in geval van verkopen aan handelaars (voor de behoeften van de handel), in geval van verkopen aan bedrijven …).

 

ARTIKEL 5 – Archivering van informatie

Het geheel van geregistreerde en bewaarde gegevens in de informaticasystemen van BH COMPANY, maakt het bewijs uit van de communicatie en de verrichtingen tussen BH COMPANY en de klant.

 

ARTIKEL 6 – Aanbod en beschikbaarheid van de producten

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang ze op het internet zichtbaar zijn. De foto’s die de producten kunnen weergeven, hebben een louter indicatieve waarde omwille van veranderingen die er kunnen bestaan omwille van de overzetting op de website.

BH COMPANY zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de niet-beschikbaarheid van een product of van een dienst.

 

ARTIKEL 7 – Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro inclusief btw (21% btw), exclusief leveringskosten die afzonderlijk worden vermeld.

Ze houden rekening met de btw die op de dag van de bestelling van toepassing is. Iedere wijziging van het btw-percentage zal automatisch in de prijs van de producten worden verrekend.

BH COMPANY behoudt zich het recht voor om haar prijzen op ieder moment te wijzigen maar verbindt zich ertoe de geldende tarieven toe te passen die op het moment van de bestelling werden vermeld.

 

ARTIKEL 8 – Betalingsmodaliteiten

De bestelde producten en ook de verzendingskosten dienen bij de bestelling en uitsluitend in euro te worden betaald.

De betaling van iedere bestelling gebeurt online per bankkaart voor het totale bedrag van de bestelling. De online betaling gebeurt met de meest strikte naleving van de geldende bankreglementering.

Iedere bestelling wordt slechts als geldig beschouwd na aanvaarding van de betaling via het gekozen betalingssysteem. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens zijn het bewijs van het geheel van financiële verrichtingen.

BH COMPANY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van een betalingsmiddel.

 

ARTIKEL 9 – Levering

De bestellingen worden geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres tijdens de online bestelling en volgens de modaliteiten die er worden vermeld.

Voor iedere bestelling onder de 50 euro inclusief btw, zijn de leveringskosten ten laste van de klant. In geval van vertraging neemt BH COMPANY per telefoon of per e-mail contact op met de klant. BH COMPANY verbindt zich ertoe de leveringen van de bestelde artikels binnen de kortste termijn te leveren.

De gemiddelde leveringstermijnen voor goederen die uit voorraad leverbaar zijn bedraagt 31 dagen.

De verzending van de goederen gebeurt steeds op risico van de klant die de goede staat van de goederen bij aankomst van het pakje moet controleren. De klant beschikt over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud aan te tekenen bij BH COMPANY in geval van ontbrekend of beschadigd product ten gevolge van het transport.

De bestelling zal aan de klant of aan iedere andere persoon die op het leveringsadres aanwezig is of die over een volmacht beschikt worden overhandigd. Als niemand de bestelling bij de levering in ontvangst kan nemen, wordt een leveringsmelding achtergelaten en zal de klant contact moeten opnemen met het transportbedrijf om te weten waar de klant zijn pakje kan ophalen. BH COMPANY stelt alles in het werk om de leveringstermijnen na te leven, maar zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de verwerking van de bestellingen of bij de levering.

Het controlesysteem bij de levering van de bestelling door de transporteur zal een vermoeden van effectieve aflevering (en van de goede ontvangst door de klant) uitmaken, die als bewijs zal gelden, behalve indien de klant een tegenbewijs kan leveren.

Als een besteld product binnen de 30 kalenderdagen niet op het opgegeven leveringsadres is aangekomen na bevestiging van de bestelling, zal de klant binnen een termijn van 7 werkdagen contact opnemen met BH COMPANY via de rubriek “Contacteer ons” op de website. Na deze termijn van 7 dagen zullen de klachten niet meer ontvankelijk zijn.

Te laat ontvangen producten kunnen teruggestuurd worden op voorwaarde dat ze nieuw worden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke verpakking die eveneens in perfecte staat dient te zijn en samen met het origineel van de factuur. Iedere retourzending waarbij de afzender niet kan worden bepaald zal worden geweigerd. Na de termijn van 7 dagen, zal BH COMPANY geen retourzending meer kunnen aanvaarden, en zal ze deze naar de afzender terugsturen. Retourzendingen dienen te gebeuren op het adres van BH COMPANY dat hierboven is vermeld. De terugbetaling van de bestelling zal worden uitgevoerd ten laatste binnen de 30 dagen na ontvangst van de producten door BH COMPANY, op voorwaarde dat alle retourmodaliteiten strikt werden nageleefd. Het terugbetaalde bedrag zal in alle gevallen beperkt zijn tot het reëel betaalde bedrag door de klant.

 

ARTIKEL 10 – Niet-conformiteit

Alle door BH COMPANY voorgestelde producten en diensten zijn te goeder trouw en zo trouw mogelijk beschreven. Het voorgestelde beeldmateriaal op haar website heeft geen enkele contractuele waarde. BH COMPANY is in geen geval verantwoordelijk voor vergissingen die in de beschrijvingen van de producten en diensten zouden kunnen staan. Op voorwaarde dat ze schriftelijk ter kennis zijn gebracht verbindt BH COMPANY zich er echter toe in de mate van het mogelijke en van haar middelen, deze vergissingen in de kortst mogelijke termijnen recht te zetten.

Zoniet zullen de niet-conforme producten worden omgeruild – zolang de voorraad strekt – of terugbetaald. Geen enkel product zal echter kunnen worden omgeruild of terugbetaald vooraleer het werd retourgezonden en in ontvangst genomen door BH COMPANY, zoals door laatstgenoemde geleverd, samen met het origineel van de factuur.

De terugbetaling of de levering van nieuwe producten door BH COMPANY zal gebeuren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de niet-conforme producten. In dit geval zal de terugbetaling of de levering van nieuwe producten geen kosten voor de klant met zich brengen.

Indien het geleverde product of de geleverde dienst niet overeenstemt met de vermeldingen op de factuur, kan de klant binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de leveringsdatum van de bestelling een retourzending doen. De klant zal dan de keuze hebben tussen de terugbetaling en de levering van een gelijkaardig product, afhankelijk van de beschikbaarheden. Na deze termijn, zullen klachten en retourzendingen noch ontvankelijk zijn, noch aanvaard worden.

De kosten voor de retourzending zullen door BH COMPANY aan de klant worden terugbetaald onder de vorm van een waardebon op een volgende aankoop. Het bewijs voor de kosten voor de retourzending dienen bij het retourpakje worden gevoegd. Indien dit niet wordt gedaan, dan zullen de retourkosten niet worden terugbetaald. Iedere retourzending dient per aangetekend schrijven te gebeuren, of door een koerierdienst, waarvan de klant een kopie van het bewijs van verzending dient te bewaren.

 

ARTIKEL 11 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 6 april 2010 over de marktpraktijken en de consumentenbescherming, heeft de consument het recht om aan de verkoper te melden dat hij van de aankoop afziet, zonder boete en zonder een reden op te geven, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het product of de sluiting van de dienstovereenkomst. Dit herroepingsrecht geldt niet voor de professionele koper.

De klant dient een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de maatschappelijke zetel van BH COMPANY, dat in de aanhef van deze algemene verkoopvoorwaarden is opgenomen, ter kennisgeving van zijn herroeping.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de producten gebruikt werden of beschadigd zijn.

De klant stuurt zijn bestelling in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug. Hij beschikt hiervoor over een maximumtermijn van 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de bestelling.

De klant kan de producten die hem niet bevallen terugzenden en de terugbetaling ervan zonder boete vragen. De kosten voor de retourzending zijn echter ten laste van de klant.

Dit herroepingsrecht kan in geen geval gelden als het geleverde product niet in perfecte staat is en zoals door BH COMPANY geleverd.

Het product dient namelijk met een correcte bescherming teruggezonden te worden, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat voor verkoop (niet beschadigd, niet gebruikt of open gemaakt) samen met de eventuele accessoires, en ook met het origineel van de verkoopfactuur, waarvan de klant een kopie dient te bewaren. De pakjes waarvoor uit geen enkel bijgevoegd document kan worden afgeleid wie de afzender is (bestellingsnummer, naam, voornaam en adres) zullen niet kunnen worden teruggenomen.

In ruil voor de retourzending van het product verbindt BH COMPANY zich tot omruiling – binnen de beschikbare voorraden – of tot terugbetaling via bankoverschrijving, binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht.

Het terugbetaalde bedrag zal in alle gevallen beperkt zijn tot het reëel betaalde bedrag door de klant. Indien een waardebon (die werd overgemaakt naar aanleiding van een retourzending van een niet-conform product) werd gebruikt voor de bestelling die het voorwerp uitmaakt van het herroepingsrecht, zal het totale bedrag met inbegrip van de waardebon worden terugbetaald. De waardebon zal dus niet meer kunnen worden gebruikt.

 

ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud

BH COMPANY behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van de geleverde producten tot de volledige betaling van de prijs, zowel de hoofdsom als de intresten.

Bovenstaande bepalingen verhinderen de overdracht ten laste van de klant van de risico’s van verlies of beschadiging niet.

 

ARTIKEL 13 – Informatica en vrijheden

BH COMPANY behoudt zich het recht voor de persoonsgebonden gegevens betreffende de klant te verzamelen, namelijk bij de aanmaak van zijn account.

Deze gegevens zullen niet aan derden mogen worden overgemaakt zonder de voorafgaandelijke toelating van de klant.

Deze gegevens zijn enkel voor BH COMPANY bestemd met het oog op de verwerking van de bestelling en de verbetering van de op de website voorgestelde diensten (communicatie via informatiemails, personalisering van de website volgens de voorkeuren van de klant …).

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de klant over een recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de hem betreffende persoonsgebonden gegevens.

Om dit recht uit te oefenen dient de klant een e-mail te verzenden naar info@jybcosmetics.com. Hij kan dit verzoek eveneens per brief sturen naar BH COMPANY, op het adres dat in de aanhef is vermeld.

 

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Aansprakelijkheid met betrekking tot het online verkoopproces:

Bij het online verkoopproces is BH COMPANY slechts gehouden aan een verplichting van middelen.

Ze kan met name niet aansprakelijk worden gesteld:

  • voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk zoals het verlies van gegevens, inbraak, virus, dienstonderbreking,
  • in geval van overmacht of van toeval, met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, volledige of gedeeltelijke stakingen van ondermeer de post, rampen, brand, defecten of storingen van het internetnetwerk, van de telecommunicatie of van het elektriciteitsnet, of inbraak van buitenuit of aanwezigheid van computervirussen, en in het algemeen van iedere gebeurtenis die de goede uitvoering van de bestellingen in de weg staat.

 

14.2. Aansprakelijkheid inzake de verkochte producten:

Onder voorbehoud van de verplichte wettelijke bepalingen, kan BH COMPANY niet aansprakelijk worden gesteld:

  • in geval van een fout op één van de foto’s of één van de teksten ter weergave van de producten;
  • in geval van schade van om het even welke aard, zowel materiële als immateriële schade, die zou kunnen voortvloeien uit het verkeerde gebruik van de producten;
  • in geval van uitputting van de voorraad of niet-beschikbaarheid van het product.

De aandacht van de klant wordt getrokken op:

  • het feit dat de door BH COMPANY verdeelde producten verschillende bestanddelen bevatten die een reactie kunnen veroorzaken wanneer ze met andere bestanddelen (zelfs resten ervan) in contact komen en/of rekening houdend met bepaalde kenmerken van sommige personen (namelijk op dermatologisch en allergologisch vlak);
  • het feit dat de klant de door BH COMPANY verdeelde producten dient te gebruiken volgens de betreffende aanwijzingen;
  • het feit dat hij inlichtingen moet inwinnen over de mogelijkheid om de door BH COMPANY verdeelde producten te gebruiken rekening houdend met al zijn gezondheidskenmerken, namelijk in verband met eventuele allergieën en dat hij de voorzorgsregels die voortvloeien uit de betreffende beschikbare, wetenschappelijke informatie in acht dient te nemen.

 

Rekening houdend met de natuurlijke en/of bio aard van de door BH COMPANY verdeelde producten en/of productbestanddelen, kunnen irritatie en/of allergieën zich voordoen bij gevoeligere personen.

 

BH COMPANY zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld omwille van een tekortkoming vanwege de klant bij het gebruik van de door BH COMPANY verdeelde producten volgens de betreffende voorschriften en/of omwille van het nalaten zich in te lichten over de mogelijkheid om de door BH COMPANY verdeelde producten te gebruiken rekening houdend met al zijn gezondheidskenmerken, namelijk betreffende eventuele allergieën en de voorzorgsregels dient in acht te nemen die voortvloeien uit de betreffende beschikbare, wetenschappelijke informatie.

In ieder geval en zonder afbreuk te doen aan bovenvermelde bepalingen, zal de aansprakelijkheid van BH COMPANY beperkt zijn tot de betaalde of te betalen sommen bij de bestelling die aan de oorsprong liggen van voormelde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

 

ARTIKEL 15 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website en met name de teksten, commentaren, afbeeldingen en beelden, zowel visueel als audio, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van BH COMPANY.

Het is strikt verboden elementen van de website te kopiëren, na te bootsen, uit te baten, te verspreiden of te gebruiken ongeacht om welke reden, zelfs gedeeltelijk, zonder vooraf de toestemming te hebben verkregen van BH COMPANY.

Bovenstaande bepalingen gelden ook voor ieder gebruik, namelijk voor publicitaire of promotionele doeleinden, van de naam of het logo van BH COMPANY.

Indien wie dan ook ten persoonlijke titel een website heeft en indien hij voor persoonlijk gebruik op zijn website een link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de website van BH COMPANY verwijst, dient hij vooraf de schriftelijke toelating te vragen van BH COMPANY.

In alle gevallen zal iedere niet-toegelaten link op eenvoudig verzoek van BH COMPANY moeten worden verwijderd.

 

ARTIKEL 16 – Toepasselijke wetgeving

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

ARTIKEL 17 – Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen betreffende de interpretatie van de overeenkomst of de uitvoering ervan zullen uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel in navolging van de Belgische wet.

 

ARTIKEL 18 – Nietigheid – deelbaarheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden brengt de nietigheid van geen enkele andere clausule met zich mee behalve in geval van materiële onmogelijkheid om anders uit te voeren.

 

ARTIKEL 19 – Duur

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de hele duur van de online aanwezigheid van de producten en diensten aangeboden door BH COMPANY op haar website.